CSULearn Hyperlinks

Safety CourseDescription
CSUDH IIPPhttps://CSU.sumtotal.host/core/pillarRedirect?relyingParty=LM&url=app%2Fmanagement%2FLMS_ActDetails.aspx%3FActivityId%3D51587%26UserMode%3D0
CSU Laboratory Safety Fundamentalshttps://csu.sumtotal.host/Core/pillarRedirect?relyingParty=LM&url=core%2Factivitydetails%2FViewActivityDetails%3FActivityId%3D45225%26UserMode%3D0
CSUDH Lab  Safety Cal/OSHAhttps://CSU.sumtotal.host/core/pillarRedirect?relyingParty=LM&url=app%2Fmanagement%2FLMS_ActDetails.aspx%3FActivityId%3D115712%26UserMode%3D0
CSUDH Safety Principles of Compressed Gas Safetyhttps://CSU.sumtotal.host/core/pillarRedirect?relyingParty=LM&url=app%2Fmanagement%2FLMS_ActDetails.aspx%3FActivityId%3D115670%26UserMode%3D0

CSUDH Cryogen Safety

https://csu.sumtotal.host/Core/pillarRedirect?relyingParty=LM&url=core%2Factivitydetails%2FViewActivityDetails%3FActivityId%3D120595%26UserMode%3D0
CSUDH (CSU) Shop Safetyhttps://csu.sumtotal.host/Core/pillarRedirect?relyingParty=LM&url=core%2Factivitydetails%2FViewActivityDetails%3FActivityId%3D47056%26UserMode%3D0
CSUDH Ladder Safetyhttps://CSU.sumtotal.host/core/pillarRedirect?relyingParty=LM&url=app%2Fmanagement%2FLMS_ActDetails.aspx%3FActivityId%3D115717%26UserMode%3D0

CSUDH Fire Safety & Prevention

https://CSU.sumtotal.host/core/pillarRedirect?relyingParty=LM&url=app%2Fmanagement%2FLMS_ActDetails.aspx%3FActivityId%3D4102%26UserMode%3D0
CSUDH Bloodborne Pathogens Traininghttps://CSU.sumtotal.host/core/pillarRedirect?relyingParty=LM&url=app%2Fmanagement%2FLMS_ActDetails.aspx%3FActivityId%3D115664%26UserMode%3D0

CSUDH Biosafety Hazardous Waste Handling & Disposal

https://CSU.sumtotal.host/core/pillarRedirect?relyingParty=LM&url=app%2Fmanagement%2FLMS_ActDetails.aspx%3FActivityId%3D115667%26UserMode%3D0

CSUDH Heat Stress Recognition & Prevention

https://CSU.sumtotal.host/core/pillarRedirect?relyingParty=LM&url=app%2Fmanagement%2FLMS_ActDetails.aspx%3FActivityId%3D115708%26UserMode%3D0

CSUDH Heat Illness & Prevention for Supervisors

https://CSU.sumtotal.host/core/pillarRedirect?relyingParty=LM&url=app%2Fmanagement%2FLMS_ActDetails.aspx%3FActivityId%3D115705%26UserMode%3D0

CSUDH Electrical Safety Cal/OSHA

https://CSU.sumtotal.host/core/pillarRedirect?relyingParty=LM&url=app%2Fmanagement%2FLMS_ActDetails.aspx%3FActivityId%3D115679%26UserMode%3D0

CSUDH (CSU) N95 Voluntary Use

https://csu.sumtotal.host/Core/pillarRedirect?relyingParty=LM&url=core%2Factivitydetails%2FViewActivityDetails%3FActivityId%3D49791%26UserMode%3D0

CSUDH Ergonomics - Computers

https://CSU.sumtotal.host/core/pillarRedirect?relyingParty=LM&url=app%2Fmanagement%2FLMS_ActDetails.aspx%3FActivityId%3D127%26UserMode%3D0

CSUDH    Filtering Facepiece Respirators & Masks

https://CSU.sumtotal.host/core/pillarRedirect?relyingParty=LM&url=app%2Fmanagement%2FLMS_ActDetails.aspx%3FActivityId%3D115687%26UserMode%3D0

CSUDH (CSU) Biosafety Level 1

https://csu.sumtotal.host/Core/pillarRedirect?relyingParty=LM&url=core%2Factivitydetails%2FViewActivityDetails%3FActivityId%3D66609%26UserMode%3D0

CSUDH (CSU) Biosafety Cabinets

https://CSU.sumtotal.host/core/pillarRedirect?relyingParty=LM&url=app%2Fmanagement%2FLMS_ActDetails.aspx%3FActivityId%3D66611%26UserMode%3D0

CSUDH (CSU) Aerosol Transmissible Disease (ATD)

https://csu.sumtotal.host/Core/pillarRedirect?relyingParty=LM&url=core%2Factivitydetails%2FViewActivityDetails%3FActivityId%3D66615%26UserMode%3D0

CSU Principal Investigator Responsibilities

https://CSU.sumtotal.host/core/pillarRedirect?relyingParty=LM&url=app%2Fmanagement%2FLMS_ActDetails.aspx%3FActivityId%3D212%26UserMode%3D0

CSUDH Welding, Cutting, & Brazing

https://CSU.sumtotal.host/core/pillarRedirect?relyingParty=LM&url=app%2Fmanagement%2FLMS_ActDetails.aspx%3FActivityId%3D115755%26UserMode%3D0

CSUDH 3B & 4 LASER Safety

https://CSU.sumtotal.host/core/pillarRedirect?relyingParty=LM&url=app%2Fmanagement%2FLMS_ActDetails.aspx%3FActivityId%3D115729%26UserMode%3D0

CSUDH Carcinogen Safety

IN PROGRESS

CSUDH Respirator Training

https://csu.sumtotal.host/rcore/c/pillarRedirect?relyingParty=LM&url=app%2fmanagement%2fLMS_ActDetails.aspx%3fActivityId%3d115738%26UserMode%3d0